Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter

Gymnasieskolans Interkommunala ersättningar

De interkommunala kostnaderna är för många kommuner höga. Ofta lika stora som att bedriva den egna verksamheten. Därför kan det verka märkligt att inte större ansträngningar ägnas till att ha korrekta kostnader och intäkter. En viktig anledningen kan vara att arbetsuppgifterna flyttats från skolans verksamhet till en ekonomifunktion men det kan också bero på att det anses för komplicerat att sätta sig in i och det är enklast att betala när fakturorna kommer.omiska aspekt För många kommuner finns det troligen ett visst outnyttjad ekonomiskt utrymme både på intäkts och kostnadssidan. Utöver de ekonomiska aspekterna är det också betryggande för verksamheten att veta att det som gjorts är korrekt. Därför bör fokus sättas på den här kostnads och intäktsslaget.

Reglering av IKE

Interkommunal ersättning (IKE) regleras för nationella program i skollagens 16:e kapitel §§50, 51. Liknande regler finns för andra åldersgrupper och skolformer.

Som i många andra situationer så råder avtalsfrihet och kommuner kan avtala om i princip vilka villkor eller priser som helst mellan varandra. Sådana avtal förekommer i första hand när det är enstaka elever och speciella utbildningsförhållanden, oftast någon form av Introduktionsprogram. Men även i samverkansområden där elever har möjlighet att söka andra kommuners utbildning på samma villkor som i den egna kommunen finns gemensamma prislistor, exempelvis Fyrkantens gymnasiesamverkan.

Finns inte något sådant avtal så ska IKE beräknas på anordnarens självkostnad.  Med självkostnad menas att anordnaren (Kommunen) inte har rätt till vinst på den Interkommunala ersättningen. Men den skall täcka de kostnader som uppstår vid genomförande av utbildningen.

Räkenskapssammandrag (RS)

Statistiska Centralbyrån (SCB samlar årligen in Kommunens totala kostnad för genomförande av gymnasieutbildning. Den undersökningen kallas för Räkenskapssammandrag (RS). Resultatet redovisas till Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen till Räkenskapssammandraget (RS). På grund av att RS är ett väl utvecklat rapporteringssystem som används av Sveriges samtliga kommuner. En stor del av det material som finns i Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) kommer från det som rapporterats in i RS, därför är det relevant vid jämförelser.

Beräkning

När IKE ska beräknas är det därför lämpligt att använda just RS materialet som utgångspunkt, där alla kostnader täcks in. Tack vare att alla kommuner använder samma system blir det ett rättvist material att jämföra mellan dessa anordnare. Utöver de fördelar som finns så uppstår en nackdel. Eftersom RS görs på föregående årsbokslut i kommunen och prislistan för IKE är framåtsyftande så uppstår en differens mellan åren som behöver justeras. När RS 2018 används till beräkning så kommer prislistan som tas fram att gälla för kalenderåret 2020. Den förändring av priser som skett mellan åren kompenseras av uppräkning med Skolindex, som publiceras i skolans författningssamling årligen. Ett index motsvarande det mer kända Konsumentprisindex (KPI) men som tar hänsyn till just skolans speciella kostnadsutveckling.

De kostnader som finns i RS och skall fördelas per elev och program är;

Undervisning, Lokaler, Skolmåltider, Elevhälsa, Övrigt och Gemensam fördelad verksamhet.

Principen när kostnaderna fördelas för Skolmåltider, Elevhälsa, [1]Övrigt och Gemensam fördelad verksamhet[2] är att jämnt fördela dessa per elev och kalenderår.

Undervisningskostnaden är den mest betydande och fördelas utifrån de resurser som behövs för att genomföra den specifika programutbildningen. Lokaler bör om möjligt fördelas på det faktiska nyttjandet av lokaler per program, alternativt på samma sätt som ovan per elev och läsår.


[1] Kostnader som hänförs till gymnasieutbildning utöver Undervisning, Lokaler, Skolmåltider, Elevhälsa exempelvis skolans administration

[2] Kommunens övergripande kostnader som fördelas mellan dess verksamheter, exempelvis Ekonomi- och Personalavdelning.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *